ទីតាំងហាងហាងឌីកាត់ឡុងសែនសុខ

ម៉ោងបើក:

ទំនាក់ទំនង:

  • ទូរស័ព្ទ: (+855) 95 666 132 / (+855) 99 777 519
  • ទំព័រហ្វេសប៊ុក: Decathlon Cambodia
  • អ៊ីម៊ែល: contact@decathlon.com.kh

ទីតាំង:

  • អាសយដ្ឋាន៖  អ៊ីអនម៊ល សែនសុខ ស៊ីថី, ជាន់ផ្លាល់ដី, ផ្លូវ. 1003 , ខណ្ឌ សែនសុខ, ក្រុងភ្នំពេញ, កម្ពុជា
  • មើលផែនទីនិងទិសដៅ

Show results for