គ្រឿងបន្លាស់កង់

56 ផលិតផល ផ្សេងទៀត គ្រឿងបន្លាស់កង់

Show results for

manufacturer
B'TWIN
ROCKRIDER
category
កាសែតកង់
កែបកង់
គម្របកែបជិះកង់
ឈ្នាន់កង់
ដៃកង់
ឌីរីយែ
ពោះវៀនកង់
សំបកកង់ជិះក្នុងក្រុង
ហ្វ្រាំងកង់
ហ្វ្រាំងថាសកង់
sport_pratice
កីឡាជិះកង់ TRADITIONAL URBAN CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID CYCLING
កីឡាជិះកង់ SPORT TRAIL MTB
កីឡាជិះកង់ CROSS COUNTRY MTB
កីឡាជិះកង់ COMPACT BIKE CYCLING
គ្រប់កីឡាជិះកង់លើភ្នំ MTB
កីឡាជិះកង់ BMX
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ ROAD CYCLING
កីឡាជិះកង់ GRAVEL CYCLING
កីឡាជិះកង់ URBAN CYCLE TREKKING
កីឡាជិះកង់ URBAN SPEED CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TREKKING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TOURING
កីឡារត់ JOGGING
gender_id
គ្មានភេទ
មនុស្សពេញវ័យ
ក្មេង
nature_id
ចង្កឹះលេខរថយន្ដ
ដៃចង្កូត
ខ្សែហ្វ្រាំង
បន្ទះហ្វ្រាំង
ស្រោមបំពង់
បង់ការពារការមុតធ្លុះ
សំបកកង់
ច្រវាក់
Free wheel
ខ្សែច្រវាក់ Quick Release
កាសែត
កែបកង់
គម្របកែប
កងគៀប Seat post clamp
ខ្សែ Derailleur
ខ្សែនិង Housing guide
ដៃហ្វ្រាំង
ឈ្នាន់
derailleur
ដែកការពារលីបកង់ Derailer protector
ក្បាលខ្សែហ្រ្វាំង
Derailleur stem
សំបកខ្សែលីប
Show results for