សំភារៈកង់់

71 ផលិតផល ផ្សេងទៀត សំភារៈកង់់

Show results for

manufacturer
B'TWIN
ROCKRIDER
APTONIA
category
calipers ហ្វ្រាំង
កង់សម្រាប់កង់ផ្លូវ
កាសែត
កែបកង់
គ្រឿងឧបករណ៍
ឈ្នាន់
ដប
ដៃកង់
ឌីរីយ៉ែ
ពោះវៀនកង់
សំបកកង់
ហ្រ្វាំង LEVERS
ហ្វ្រាំងថាស
sport_pratice
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ ROAD CYCLING
កីឡាជិះកង់ GRAVEL CYCLING
កីឡាជិះកង់ BMX
កីឡាជិះកង់ COMPACT BIKE CYCLING
កីឡាជិះកង់ URBAN CYCLE TREKKING
កីឡាជិះកង់ URBAN SPEED CYCLING
កីឡាជិះកង់ TRADITIONAL URBAN CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TREKKING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TOURING
កីឡាជិះកង់ HYBRID CYCLING
កីឡាជិះកង់ CROSS COUNTRY MTB
គ្រប់កីឡាជិះកង់លើភ្នំ MTB
កីឡាជិះកង់ SPORT TRAIL MTB
កីឡារត់ JOGGING
កីឡាទ្រីយ៉ាត្លុង
gender_id
គ្មានភេទ
ក្មេង
nature_id
បន្ទះរឹម
ឈ្នាន់
ឈ្នាន់កង់
ខ្សែហ្វ្រាំង
បន្ទះហ្វ្រាំង
បំពង់ហ្វ្រាំង
ឧបករណ៏ការពារច្រវាក់
វីស Bottom bracket
ទងចង្កូត
Spacer
កងគៀប Seat post clamp
កែបកង់
Seatpost
សំបកកង់
ស្កត់បិតដៃកង់
ឈុតនៅលើ aerobar
ដៃចង្កូត
CAP ដៃចង្កូត
ស្រោមបំពង់
ឧបករណ៍ជួសជុល
ខ្សែច្រវាក់ Quick Release
ច្រវាក់
កាសែត
Chain tool
Free wheel
ខ្សែ Derailleur
ក្បាលខ្សែហ្រ្វាំង
Derailleur stem
derailleur
សំបកខ្សែលីប
Show results for