កង់ទាំងអស់

មុនពេលចាប់ផ្តើមជិះកង់ជាកីឡាអ្នកចាំបាច់ត្រូវកំណត់អ្វីមួយ។ តើអ្នកនិងជិះកង់រយៈពេលប៉ុន្មាន? តើអ្នកអាចជិះកង់នៅតាមទីប្រជុំជននៅជនបទឬនៅតាមភ្នំបានទេ? តើអ្នកនឹងជិះកង់របស់អ្នកឱ្យបានទៀងទាត់សម្រាប់គោលបំណងធ្វើដំណើរឬចម្ងាយឆ្ងាយពីអ្នកដទៃដែរឬទេ? បន្ទាប់មកអ្នកអាចសម្រេចចិត្តថាប្រភេទនៃកង់អាចសមនឹងអ្នកដូចជា Mountain Bike (MTB), Road Bike, Hybrid Bike, City Bike or Kid Bike.