ការបរបាញ់បក្សី

14 ផលិតផល ផ្សេងទៀត ការបរបាញ់បក្សី

Show results for

manufacturer
SOLOGNAC
category
sport_pratice
កីឡាទស្សនាសត្វព្រៃ WILDLIFE WATCHING
កីឡាប្រមាញសត្វ STALK HUNTING
កីឡាប្រមាញសត្វនឹងធ្នូ BOWHUNTING
កីឡាប្រមាញសត្វតូច
កីឡាប្រមាញសត្វ MIGRATORY GAME HUNTING
កីឡាបាញ់ថាស CLAY PIGEON SHOOTING
កីឡាបាញ់កាំភ្លើងខ្យល់ AIR RIFLES SPORT SHOOTING
កីឡាបាញ់កាំភ្លើងខ្យល់វែង 22 LONG RIFLE SPORT SHOOTING
កីឡាប្រមាញសត្វទាព្រៃ WATERFOWL HUNTING
កីឡាសង់តង់ BUSHCRAFT
កីឡាប្រមាញសត្វធំ
gender_id
គ្មានភេទ
ប្រុស
មនុស្សពេញវ័យ
nature_id
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
ខោ
ស្បែកជើងជ័រកវែង
មួក
ថង់
Show results for