ឡើងភ្នំ និង ជញ្ជាំង

26 ផលិតផល ផ្សេងទៀត ឡើងភ្នំ និង ជញ្ជាំង

Show results for

manufacturer
SIMOND
category
sport_pratice
កីឡាឡើងជញ្ជាំង INDOOR
កីឡាឡើងជញ្ជាំង OUTDOOR
កីឡាតោងឡើងភ្នំទឹកកក ICE CLIMBING / NORTH FACE
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម ROCK CLIMBING
កីឡាជិះម៉ូតូឡើងភ្នំទឹកកក EXPEDITION
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម BOULDERING
កីឡាឡើងភ្នំ VIA FERRATA
កីឡាឡើងភ្នំ MULTI - PITCH CLIMBING
កីឡាចូលរូងភ្នំ CAVING
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក GLACIER HIKING
កីឡាស្គី SKI TOURING
gender_id
គ្មានភេទ
មនុស្សពេញវ័យ
ក្មេង
nature_id
ខ្ទាស់់ Quickdraw
ទំពក់ខ្ទាស់
ដីស Climbing chalk
ស្បែកជើងផ្ទាត់
កាបូបដាក់ឥវ៉ាន់
កាបូបដាក់ដីស
ឈុតសំណង់ Harness
ជ័រចាប់កាន់ឡើងភ្នំ
មួកសុវត្ថិភាព
ខ្សែឡើងភ្នំ
ខ្ទាស់់ Belay device
Show results for