គ្រឿងបន្លាស់

79 ផលិតផល ផ្សេងទៀត គ្រឿងបន្លាស់

Show results for

manufacturer
B'TWIN
ROCKRIDER
category
កង់
កង់
កែប
កែប
ច្រវ៉ាក់
ឈ្នាន់
ដងកែប
ដងឈ្នាន់
ដុំកាំ
ដុំទប់ច្រវាក់
ឌឺរេលើ
ទម្រឌឺរេលើ
ទ្រនាប់ហ្វ្រាំង
ពោះវៀន
សំបកកង់
សំភារៈកង់
សំភារៈកែប
ហ្វ្រាំង
ហ្វ្រាំង
ហ្វ្រាំងខ្សែ
ហ្វ្រាំងថាស
sport_pratice
កីឡាជិះកង់ SPORT TRAIL MTB
កីឡាជិះកង់ CROSS COUNTRY MTB
គ្រប់កីឡាជិះកង់លើភ្នំ MTB
កីឡាជិះកង់ TRADITIONAL URBAN CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID CYCLING
កីឡាជិះកង់ URBAN CYCLE TREKKING
កីឡាជិះកង់ URBAN SPEED CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TREKKING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TOURING
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ ROAD CYCLING
កីឡាជិះកង់ GRAVEL CYCLING
កីឡាជិះកង់ BMX
កីឡាជិះកង់ COMPACT BIKE CYCLING
gender_id
គ្មានភេទ
មនុស្សពេញវ័យ
ក្មេង
ទាំង២ភេទគ្រប់វ័យ
nature_id
ស្រោមបំពង់
ឧបករណ៍ជួសជុល
កំរិតសំបកកង់
បង់ការពារការមុតធ្លុះ
ដុំបង្វិលកង់
កងគៀប Seat post clamp
Seatpost
កែបកង់
សំបកកង់
កាសែត
ច្រវាក់
ខ្សែច្រវាក់ Quick Release
ខ្សែ Derailleur
derailleur
ដែកការពារលីបកង់ Derailer protector
ក្បាលខ្សែហ្រ្វាំង
Derailleur stem
សំបកខ្សែលីប
ឈ្នាន់
ឈ្នាន់កង់
ឌីស
ដៃហ្វ្រាំង
ខ្សែហ្វ្រាំង
បំពង់ហ្វ្រាំង
បន្ទះហ្វ្រាំង
Show results for