ដុំទប់ច្រវាក់

27 ផលិតផល ផ្សេងទៀត ដុំទប់ច្រវាក់

Show results for

manufacturer
B'TWIN
ROCKRIDER
category
ច្រវ៉ាក់
ឈ្នាន់
ដងឈ្នាន់
ដុំកាំ
ឌឺរេលើ
ទម្រឌឺរេលើ
sport_pratice
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ ROAD CYCLING
កីឡាជិះកង់ GRAVEL CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TREKKING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TOURING
កីឡាជិះកង់ HYBRID CYCLING
កីឡាជិះកង់ CROSS COUNTRY MTB
គ្រប់កីឡាជិះកង់លើភ្នំ MTB
កីឡាជិះកង់ SPORT TRAIL MTB
កីឡាជិះកង់ URBAN CYCLE TREKKING
កីឡាជិះកង់ URBAN SPEED CYCLING
កីឡាជិះកង់ TRADITIONAL URBAN CYCLING
កីឡាជិះកង់ BMX
កីឡាជិះកង់ COMPACT BIKE CYCLING
gender_id
គ្មានភេទ
nature_id
កាសែត
ច្រវាក់
ខ្សែច្រវាក់ Quick Release
ខ្សែ Derailleur
derailleur
ដែកការពារលីបកង់ Derailer protector
ក្បាលខ្សែហ្រ្វាំង
Derailleur stem
សំបកខ្សែលីប
ឈ្នាន់
ឈ្នាន់កង់
Show results for