ខ្សែឡើងភ្នំ

8 ផលិតផល ផ្សេងទៀត ខ្សែឡើងភ្នំ

Show results for

manufacturer
SIMOND
category
កាវដាក់សំបកកង់
ខ្សែពួរ Cords
ខ្សែពួរ Sling
ខ្សែពួរ Static
ខ្សែពួរឡើងភ្នំ
sport_pratice
កីឡាឡើងជញ្ជាំង INDOOR
កីឡាឡើងជញ្ជាំង OUTDOOR
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម ROCK CLIMBING
កីឡាចូលរូងភ្នំ CAVING
កីឡាចូលអន្លង់ជ្រោះ CANYONING
កីឡាឡើងភ្នំ MULTI - PITCH CLIMBING
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម BOULDERING
កីឡាឡើងភ្នំ VIA FERRATA
កីឡាដើរខ្សែពួរ SLACKLINING
កីឡាតោងឡើងភ្នំទឹកកក ICE CLIMBING / NORTH FACE
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក GLACIER HIKING
កីឡាជិះម៉ូតូឡើងភ្នំទឹកកក EXPEDITION
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING
gender_id
គ្មានភេទ
nature_id
ខ្សែពួរឡើងភ្នំ
គ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ឡើងភ្នំ
ខ្សែឡើងភ្នំ
Show results for