រត់, អត្តពលកម្ម

236 ផលិតផល ផ្សេងទៀត រត់, អត្តពលកម្ម