ឧបករណ៍

1 ផលិតផល ផ្សេងទៀត ឧបករណ៍

Show results for

manufacturer
SIMOND
category
sport_pratice
កីឡាចូលអន្លង់ជ្រោះ CANYONING
កីឡាឡើងភ្នំ MULTI - PITCH CLIMBING
កីឡាឡើងជញ្ជាំង INDOOR
កីឡាឡើងជញ្ជាំង OUTDOOR
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក GLACIER HIKING
កីឡាឡើងផ្ទាំងថ្ម ROCK CLIMBING
កីឡាជិះម៉ូតូឡើងភ្នំទឹកកក EXPEDITION
កីឡាឡើងភ្នំទឹកកក MOUNTAINEERING
កីឡាតោងឡើងភ្នំទឹកកក ICE CLIMBING / NORTH FACE
gender_id
មនុស្សពេញវ័យ
nature_id
ខ្ទាស់់ Belay device
Show results for