ឧបករណ៍ហ្វីទណេសចង្វាក់បេះដូង

25 ផលិតផល ផ្សេងទៀត ឧបករណ៍ហ្វីទណេសចង្វាក់បេះដូង

Show results for

manufacturer
DOMYOS
category
ត្រាំប៉ូលីនតូច
ម៉ាស៊ីនជាន់
ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណ
ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណ Minibike, Stepper
ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណ Rowing
ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណ Treadmills
ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណធាក់កង់
ម៉ាស៊ីនហាត់ប្រាណធាក់កង់
សំភារៈឧបករណ៍ហាត់ Cardio
សំភារៈឧបករណ៍ហ្វេទណេស
sport_pratice
កីឡា​ CARDIO
កីឡាហាត់ប្រាណ STEP
កីឡាកាយវប្បកម្ម
កីឡាជិះកង់/ RPM / កីឡាធាក់កង់ម៉ាសីុន / កីឡាជិះកង់
កីឡាកាយវប្បកម្ម CROSS TRAINING
កីឡាហាត់ប្រាណ TONING
កីឡាហាត់ប្រាណ LIA
កីឡាហាត់ប្រដាល់
gender_id
គ្មានភេទ
មនុស្សពេញវ័យ
ទាំង២ភេទគ្រប់វ័យ
nature_id
ម៉ាស៊ីន Treadmill
ម៉ាស៊ីន Cross trainer
ម៉ាស៊ីន Exercise bike
ម៉ាស៊ីន Stepper
ម៉ាស៊ីន Rowing
កម្រាលហាត់ប្រាណ
កែបកង់
គ្រឿងម៉ាស៊ីន Multi-Function apparatus
ទម្រដាក់ដបទឹក
Trampoline
ម៉ាស៊ីន Step
Show results for