គ្រឿងបនា្លស់កង់

62 ផលិតផល ផ្សេងទៀត គ្រឿងបនា្លស់កង់

Show results for

manufacturer
B'TWIN
category
វង់ដង្កៀប
DERAILLEURS
កង់
កែប
ចង្កូត
ច្រវ៉ាក់
ឈ្នាន់
ដងកាន់
ដៃហ្វាំ្រង
ថាសហ្វ្រាំង
ពោះវៀនកង់ និង សេវាជួសជុលកង់
សំបកកង់កុមារ
ហ្វ្រាំង
sport_pratice
កីឡាជិះកង់តាមផ្លូវ ROAD CYCLING
កីឡាជិះកង់ GRAVEL CYCLING
កីឡាជិះកង់ COMPACT BIKE CYCLING
កីឡាជិះកង់ URBAN CYCLE TREKKING
កីឡាជិះកង់ URBAN SPEED CYCLING
កីឡាជិះកង់ TRADITIONAL URBAN CYCLING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TREKKING
កីឡាជិះកង់ HYBRID TOURING
កីឡាជិះកង់ HYBRID CYCLING
កីឡាជិះកង់ CROSS COUNTRY MTB
គ្រប់កីឡាជិះកង់លើភ្នំ MTB
កីឡាជិះកង់ SPORT TRAIL MTB
កីឡាជិះកង់ BMX
កីឡារត់ JOGGING
gender_id
គ្មានភេទ
ក្មេង
ទាំង២ភេទគ្រប់វ័យ
nature_id
ខ្សែ Derailleur
derailleur
ដែកការពារលីបកង់ Derailer protector
ក្បាលខ្សែហ្រ្វាំង
Derailleur stem
សំបកខ្សែលីប
សំបកកង់
ស្រោមបំពង់
ឧបករណ៍ជួសជុល
កំរិតសំបកកង់
toe-clip
ឈ្នាន់
ខ្សែហ្វ្រាំង
បន្ទះហ្វ្រាំង
បំពង់ហ្វ្រាំង
ហ្វ្រាំង
ច្រវាក់
Free wheel
ខ្សែច្រវាក់ Quick Release
Spacer
ចង្កឹះលេខរថយន្ដ
ស្កត់បិតដៃកង់
កែបកង់
កងគៀប Seat post clamp
Seatpost
ដៃហ្វ្រាំង
Show results for