មធ្យោបាយបង់ប្រាក់

នៅ Decathlon​ កម្ពុជាយើងទទួលយកមធ្យោបាយបង់ប្រាក់ខាងក្រោមនេះ:l

ការទូទាត់ដែលមានសុវត្ថិភាព

ការទូទាត់ដែលមានសុវត្ថិភាព កាតធនាគារវិធីងាយស្រួលបំផុតនិងលឿនបំផុតដើម្បីទិញតាមអ៊ីនធឺណិត។ យើងប្រើប្រាស់ Security Transport Layer (TLS 1.2) សម្រាប់ការបញ្ជាទិញទាំងអស់។ ការអ៊ិនគ្រីបនេះអនុញ្ញាតឱ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។

ការបញ្ជូនពត៌មានលំអិតកាតរបស់អ្នកនិងពត៌មានលំអិតផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានសុវត្ថិភាពពេញលេញ។

នៅពេលដែលអ្នកនឹងបង់ប្រាក់មួយក្នុងចំណោមនេះ សញ្ញាកូនសោទូទាត់រូបតំណាងទាំងនេះpayment key នឹងត្រូវបានបង្លាញនៅខាងស្តាំផ្នែកខាងស្តាំនៃកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក។ នេះមានន័យថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងរបៀបសុវត្ថិភាព។

Show results for