ការបង្ហាញផ្លូវ

GEONAUTE
$16,00
-31% $11,00
top-arrow Bottom-arrow

ត្រីវិស័យ សម្រាប់តម្រង់ទិស C400 - ពណ៌កាគី

កូដផលិតផល៖ 4751096

ត្រីវិស័យនេះ សម្រាប់ការតម្រង់ទិស និង​ការពិនិត្យមើលទិសដៅ ប្រកបដោយភាពជាក់លាក់ នៅចំងាយឆ្ងាយ នៅក្នុងអំឡុងពេល​ធ្វើដំណើរឆ្ងាយ នៅ​ក្នុងលំហដែលធំទូលាយ។
អនុវត្ដការមើលឃើញច្បាស់លាស់នៅលើទីលាន ដោយការ​ប្រើប្រាស់ត្រីវិស័យនេះ។ត្រីវិស័យនេះ អាចត្រូវបានប្រើ នៅក្នុងគ្រប់អំឡុងពេល​ដែលធ្វើដំណើរឆ្ងាយ នៅ​ក្នុងលំហដែលធំទូលាយ។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close