សម្ផារៈបាល់ទាត់

top-arrow Bottom-arrow
KIPSTA

កាតាបដាក់បាល់ ពី10 ទៅ 14 បាល់

កូដផលិតផល៖ 8001768
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for សំណាញ់ដាក់បាល់ប្រភេទនេះ សម្រាប់អ្នកហ្វឹកហាត់ក្នុងការទុកដាក់ និងជញ្ជូនបាល់បានរហូតដល់ 14 ចំពោះបាល់ទំហំលេខ 5។
ខ្សែពណ៌លឿងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកមាត់សំណាញ់។

Close

Decathlon Stores Near to you

Our Recommendation

Filters

Sort Filter
Filter តំរៀប Filter