ក្តារបាញ់

GEOLOGIC
$119,00
top-arrow Bottom-arrow

ជើងទប់ផ្ទាំងស៊ីប CL400 ជើង៤

កូដផលិតផល៖ 8002636

យើងបានឌីសាញជើងបញ្ឈរផ្ទាំងស៊ីបនេះឡើង សម្រាប់ការទ្រទ្រង់ផ្ទាំងស៊ីបដែលមានទម្ងន់រហូតដល់ ៤០គីឡូក្រាម។
តើអ្នកកំពុងស្វែងរកជើងបញ្ឈររបស់ផ្ទាំងស៊ីបដែលអាចទ្រទ្រង់ផ្ទាំងស៊ីបនៅពេលកំពុងបាញ់ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅផ្ទះ ឬនៅក្លឹបមែនទេ? យើងបានបង្កើតផលិតផលនេះឡើងដើម្បីជាជំនួយក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពហាត់លេងរបស់អ្នក។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close
Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY