សំភារៈ

QUECHUA
$3,95
top-arrow Bottom-arrow

គន្លឹះដើម្បីប្រែក្លាយចុងដងថ្នោល​របស់អ្នកទៅជាឧបករណ៍ទប់ទល់ការប៉ះទង្គិចលើផ្ទៃរឹង

កូដផលិតផល៖ 8090114
Write the first review


ចុងរបស់វា​ត្រូវបានតម្រូវយាំងល្អជាមួយផ្លូវ!អាចជួយទប់ទល់ការប៉ះទង្គិចលើផ្ទៃរឹង ក៏ដូចជាកាត់​បន្ថយសំលេងនៃចុងដែងឬតង់ស្តែន។ ចុងរបស់វា​អាចដោះចេញបានគ្រប់ពេលវេលា។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close