ស្គុទ័រ

OXELO
$129,00
top-arrow Bottom-arrow

ស្គុទ័រTown 7 XL Adult Scooter - ពណ៌ស

កូដផលិតផល៖ 8129077


រ៉ឺស័រពីរដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងផ្លូវមិនល្អ។ ស្គុទ័រល្អសម្រាប់ការធ្វើដំណើរមធ្យមនិងចម្ងាយឆ្ងាយ។ ៣ដងលឿនជាង និង៣ដងឆ្ងាយជាងជើង។


ពណ៌

ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម

Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY