ទូក

TRIBORD
$3,50
top-arrow Bottom-arrow

Itiwit Canoe Kayak Boston Valve

កូដផលិតផល៖ 8187669
Write the first review

Our team made this valved to replace the large one-way inflatable kayak valve.
This valve lets you replace the large one-way valve on your kayak to prevent air from escaping. Maintaining the air pressure keeps you safe as you paddle.


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
There are not enough products in stock
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close
Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY