សំភារៈ

    ផលិតផលផ្សេងៗ>ដុំ​សំណសម្រាប់ភ្ជាប់នឹង​ខែ្សសន្ទូច ជម្រៅជ្រៅ សម្រាប់ស្ទូច​ត្រី​សមុទ្រ

CAPERLAN
$3,50
top-arrow Bottom-arrow

ដុំ​សំណសម្រាប់ភ្ជាប់នឹង​ខែ្សសន្ទូច ជម្រៅជ្រៅ សម្រាប់ស្ទូច​ត្រី​សមុទ្រ

កូដផលិតផល៖ 8207435

ដុំសំណនេះ ត្រូវបានរចនាសម្រាប់ការស្ទូចត្រីតាមខ្សែឈរ ពីលើទូក ឬ ដោយការបោះជាមួយដុំទំងន់ពីលើ​ច្រាំង។
ដុំសំណនេះ អាចត្រូវបានប្រើ​សម្រាប់ការស្ទូចបរបក់ និង​ស្ទូច​ដោយខ្សែឈរ។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close