សំលៀកបំពាក់បុរស

QUECHUA
$25,00
top-arrow Bottom-arrow

DOUBLE ACTION MANUAL PUMP 5.2 L - 7 PSI _PIPE_ RECOMMENDED FOR INFLATABLE TENTS

កូដផលិតផល៖ 8243066

inflate your camping mattresses, beds and tents.
Our motivation? Allows you to inflate an inflatable tent pole in just a few minutes. This pump will make inflating your tent a fast and efficient process thanks to its precise and powerful inflation.


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
ទំហំមួយខ្នាត
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close

OUR សាកសម

Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY