បាល់

arrow arrow
TARMAK

កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

កូដផលិតផល៖ 8294983
$20,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for វណ្ឌកន្រ្តកបាល់បោះ ប្រភេទនេះ ត្រូវបានរចនាម៉ូតឡើង សម្រាប់កូនក្មេង និងមនុស្សពេញវ័យ ដែលអាចលេងនៅខាងក្នុងអគារ។បាល់បោះតូចប្រភេទ Mini B នេះផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការថ្ពក់ជាប់ទ្វារ។
កន្ត្រកបាល់បោះតូចនេះងាយស្រួលភ្ជាប់ជាមួយទ្វារដោយប្រើប្រាស់ទំពក់ចំនួនពីរ។ ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ប្រើក្នុងបន្ទប់កេង។ បន្ទះក្តារថ្លា និងទំពក់ដែក។ លេងបានគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងផ្ទះ!

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ កន្ត្រកបាល់បោះតូចសម្រាប់កុមារ ប្រភេទ Mini B Deluxe / ឈុតកន្ត្រកបាល់បោះមានបន្ទះក្តារនៅខាងក្រោយ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters