សម្ភារៈកីឡាផ្សេងៗ

arrow arrow
ROCKRIDER

កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ

កូដផលិតផល៖ 8300158
$59,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for កាតាបដាក់ទឹកនេះត្រូវបានរចនាឡើង ដើម្បីរក្សាឱ្យអ្នកនូវជាតិសំណើមដោយងាយ នៅពេលជិះកង់ឡើងភ្នំបែបកម្សាន្តរយៈពេលតិចជាង ៤ ម៉ោង។
ធ្វើដំណើរជិះកង់រយៈពេលចាប់ពី៤ម៉ោងឡើងទៅ ជាមួយកញ្ចប់ទឹកនេះ៖ទឹក ២ លីត្រ។ចំណុះ១២លីត្រនេះត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងល្អ សម្រាប់យកអ្វីៗដែលអ្នកត្រូវការទៅតាម។សូមរីករាយជាមួយសំណាញ់នៅខាងក្រោយ និងការលៃសម្រួលផ្សេងៗ។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ កាតាបដាក់ទឹកជិះកង់ភ្នំម៉ូដែល ST ៩០០ ចំណុះ ៦ល - ខ្មៅ

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters