ស្បែកជើងបុរស

arrow arrow
OLAIAN

ស្បែកជើងSLAP 550M-ពណ៌ខ្មៅ សម្រាបបុរស

កូដផលិតផល៖ 8305246
$12,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for ក្រុមឌីសាញយើងខ្ញុំបង្កើតស្បែកជើងនេះឡើងសម្រាប់អ្នកជិះក្តារបន្ទះជាប្រចាំដែលចង់ទទួលបានភាពងាយស្រួលក្នុងការលេងជិះក្តារបន្ទះនៅតំបន់ពិបាកលេង។ទីទួល និងដីមានក្រលុក
ស្បែកជើងផ្ទាត់ SLAP ប្រភេទនេះផ្តល់ផាសុកភាពខ្ពស់ ដោយសារតែប្រព័ន្ធខ្សែដែលអាចសារេទំហំបានរបស់វា ដែលសម្របទៅតាមទំហំប្រអប់ជើង និងបាតពីរស្រទាប់ដែលធានាឱ្យបាននូវភាពទន់ល្មើយ។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ស្បែកជើងSLAP 550M-ពណ៌ខ្មៅ សម្រាបបុរស ស្បែកជើងSLAP 550M-ពណ៌ខ្មៅ សម្រាបបុរស ស្បែកជើងSLAP 550M-ពណ៌ខ្មៅ សម្រាបបុរស ស្បែកជើងSLAP 550M-ពណ៌ខ្មៅ សម្រាបបុរស ស្បែកជើងSLAP 550M-ពណ៌ខ្មៅ សម្រាបបុរស ស្បែកជើងSLAP 550M-ពណ៌ខ្មៅ សម្រាបបុរស

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters