ក្ដារគប់ព្រួញPlastip។

8305574

CANAVERAL

ផលិតសម្រាប់ សប្បាយជាមួយក្រុមគ្រួសារ ឫក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្ដិពីការលេងគប់ព្រួញប្លាស្ទិក។
តើអ្នកកំពុងតែរកមើលក្ដារគប់សាមញ្ញដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសសប្បាយរីរាយនៅក្នុងគ្រួសារ?ក្ដារគប់ប្លាស្ទិក និងព្រួញបីរបស់វាបង្កើតសម្រាប់លោកអ្នក។

Buy
     In-Store

view all stores

អត្ថប្រយោជន៍
ងាយស្រួលប្រើងាយស្រួលតំឡើង, ផ្ដល់ជូននូវព្រួញបី, ក្ដារគប់ទាំងអស់គឺរបស់អ្នក។
ការចុះសំរុងក្ដារគប់ត្រូវនឹងការលេងជាមួយព្រួញប្លាស្ទិក និងកាំភ្លោះ។
ការធានា2 ឆ្នាំ
ពត៌មាន / គំនិត / បច្ចេកវិទ្យា
សមាសភាព
គម្របក្រៅ : 100.0% Polycarbonate - Acrylonitrile Butadiene Styrene (PC-ABS) បំពេញ : 100.0% ទង់ដែង (CU)

Reviews

Show results for