ដង និងដុំសន្ទូច

arrow arrow
CAPERLAN

ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់

កូដផលិតផល៖ 8326520
$69,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for ដុំរវៃខ្សែសន្ទូចនេះ ត្រូវបានរចនាសម្រាប់​​ត្រីដែលមានកម្លាំងខ្លាំង។
មានភាពរឹងមាំដោយសារតែស៊ុមធ្វើពីអាលុយមីញ៉ូម, ដុំ Khaos 50 អនុញ្ញាតឱ្យលោកអ្នក​ យកឈ្នះ​ការទាញពី ត្រីសមុទ្រធំៗ ដោយសារបន្ទះលោហៈធ្វើពីកាបូនរបស់វា ដែលមានកម្លាំង​ទាញ ១៣​ គីឡូក្រាម។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់ ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់ ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់ ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់ ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់ ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់ ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់ ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់ ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់ ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់ ដុំរវៃខ្សែសន្ទូច KHAOS 5000 ​សម្រាប់ស្ទូចត្រីសមុទ្រ​​​កម្រិតសមត្ថភាពពាក់បណ្ដាលកម្រិតធ្ងន់

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters