សំភារៈ

arrow arrow
SUBEA

SCD Direct System Hose for Scuba Diving Buoyancy Compensator 76cm - Black

កូដផលិតផល៖ 8334359
$23,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for Our Subea design team developed this direct system hose to connect your regulator to your buoyancy compensator vest.
A very soft and hard-wearing direct system hose for buoyancy compensators. This hose can be adapted to all first-stage diving regulators and to all buoyancy compensator vests.

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

SCD Direct System Hose for Scuba Diving Buoyancy Compensator 76cm - Black SCD Direct System Hose for Scuba Diving Buoyancy Compensator 76cm - Black SCD Direct System Hose for Scuba Diving Buoyancy Compensator 76cm - Black SCD Direct System Hose for Scuba Diving Buoyancy Compensator 76cm - Black SCD Direct System Hose for Scuba Diving Buoyancy Compensator 76cm - Black

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters