សំភារៈ

arrow arrow
PONGORI

ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF

កូដផលិតផល៖ 8336806
$19,00
$28,00
-32%
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for
តំលើងឈុតសំណាញ់ និងបង្គោលដែលមានការបញ្ជាក់ដោយ ITTF បានលឿន។ការសារ៉េបានច្បាស់លាស់ដោយប្រើប្រាស់ប្រដាប់មួលបន្តឹងសារ៉េកំពស់ពី ១២ ទៅ ២.៨ មម និងខ្សែសារ៉េភាពតឹង។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF ឈុតបង្គោលសំណាញ់តុតែននីស ITTF

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters