កូនក្មេង

arrow arrow
WEDZE

ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ

កូដផលិតផល៖ 8343620
$27,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for ក្រុមការងារយើងខ្ញុំដែលរួមមានមាតាបិតារបស់ក្មេងៗដែលលេងជិះស្គី បានអភិវឌ្ឍខោជិះស្គីប្រភេទនេះឡើងដើម្បីជម្រុញការបង្កើនសមត្ថភាពលេងរបស់ក្មេងនៅពេលដែលពួកគេធំធាត់។
ខោដែលផ្តល់ភាពកក់ក្តៅ និងការពារជម្រាបទឹក ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ Pull'n Fit សម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរប្រវែងជើងខោបាន។លោកអ្នកអាចប្តូរទំហំខោនេះបាននៅផ្នែកចង្កេះ ដោយប្រើប្រាស់ខ្សែដែលអាចដោះចេញបាន

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ ខោជិះស្គី Ski-P 500សម្រាប់ក្មេង ពណ៌ខៀវ

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters