សម្ភារៈជិះកង់

arrow arrow
BTWIN

ពោះវៀនកង់វ៉ាន Presta ៦០មម ភ្ជិតខ្លួនឯង ទំហំ ២៧,៥ x ១,៧០/២,២0

កូដផលិតផល៖ 8345620
$7,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for ពោះវៀនកង់នេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្តជិះកង់នៅពេលដែលពោះវៀនកង់ធម្មតាធូរខ្យល់។
ពោះវៀនកង់វ៉ាន Schrader ភ្ជិតខ្លួនឯង ២៧,៥x១,៧០ ដល់ ២៧,៥x២,២0សារធាតុក្នុងពោះវៀនបិតជិតកន្លែងធ្លាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ពោះវៀនកង់វ៉ាន Presta ៦០មម ភ្ជិតខ្លួនឯង ទំហំ ២៧,៥ x ១,៧០/២,២0 ពោះវៀនកង់វ៉ាន Presta ៦០មម ភ្ជិតខ្លួនឯង ទំហំ ២៧,៥ x ១,៧០/២,២0 ពោះវៀនកង់វ៉ាន Presta ៦០មម ភ្ជិតខ្លួនឯង ទំហំ ២៧,៥ x ១,៧០/២,២0 ពោះវៀនកង់វ៉ាន Presta ៦០មម ភ្ជិតខ្លួនឯង ទំហំ ២៧,៥ x ១,៧០/២,២0 ពោះវៀនកង់វ៉ាន Presta ៦០មម ភ្ជិតខ្លួនឯង ទំហំ ២៧,៥ x ១,៧០/២,២0

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters