ជំនួយ

arrow arrow
TARMAK

Soft 500 Men's/Women's Left/Right Knee Kneecap Support - Black

កូដផលិតផល៖ 8347724
$11,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for Soft 500 kneecap support designed for returning to sport after kneecap problems like patellar syndrome, instability and tendinitis.
This kneecap support has a comfortable compressive knit with soft side boning. The silicone ring stabilises your kneecap during athletic activities.

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

Soft 500 Men's/Women's Left/Right Knee Kneecap Support - Black Soft 500 Men's/Women's Left/Right Knee Kneecap Support - Black Soft 500 Men's/Women's Left/Right Knee Kneecap Support - Black Soft 500 Men's/Women's Left/Right Knee Kneecap Support - Black

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters