សំភារៈជិះកង់

arrow arrow
BTWIN

ដងកែបមុខកាត់ ២៣,៤មម ទំហំ ២៥មម ដល់ ២៧,២មម

កូដផលិតផល៖ 8350482
$18,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for តួកង់ ២៣,៤ មម ជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់ ២៥ ដល់ ២៧,២ មម។ប្រវែង៖ ៣៣០ មម។
ដងកែបខ្មៅសម្រាប់តួកង់ ២៣,៤មម ដែលមានឧបករណ៍ភ្ជាប់ ២៥ មម ដល់ ២៧,២ មម។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ដងកែបមុខកាត់ ២៣,៤មម ទំហំ ២៥មម ដល់ ២៧,២មម ដងកែបមុខកាត់ ២៣,៤មម ទំហំ ២៥មម ដល់ ២៧,២មម ដងកែបមុខកាត់ ២៣,៤មម ទំហំ ២៥មម ដល់ ២៧,២មម ដងកែបមុខកាត់ ២៣,៤មម ទំហំ ២៥មម ដល់ ២៧,២មម ដងកែបមុខកាត់ ២៣,៤មម ទំហំ ២៥មម ដល់ ២៧,២មម ដងកែបមុខកាត់ ២៣,៤មម ទំហំ ២៥មម ដល់ ២៧,២មម

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters