ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

arrow arrow
NYAMBA

អាល់ទែ ទម្ងន់ 5kg សម្រាប់ការហាត់យកសាច់ដុំ

កូដផលិតផល៖ 8359072
$11,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for អាចហាត់បន្តឹង និង ពង្រឹងសាច់ដុំ នៅផ្ទះ ឬនៅកន្លែងហាត់ប្រាណបាន។
បង្កើនកម្រិតលំហាត់ប្រាណក្នុងការហាត់យកសាច់ដុំរបស់អ្នកជាមួយការប្រើប្រាស់ឌីសទម្ងន់ប្រភេទនេះ! មានបីទំហំសម្រាប់ជ្រើសរើស 2 3 និង 5គីឡូក្រាម ទៅតាមកម្រិតនៃការហាត់ដែលអ្នកចង់បាន។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

អាល់ទែ ទម្ងន់ 5kg សម្រាប់ការហាត់យកសាច់ដុំ អាល់ទែ ទម្ងន់ 5kg សម្រាប់ការហាត់យកសាច់ដុំ អាល់ទែ ទម្ងន់ 5kg សម្រាប់ការហាត់យកសាច់ដុំ អាល់ទែ ទម្ងន់ 5kg សម្រាប់ការហាត់យកសាច់ដុំ អាល់ទែ ទម្ងន់ 5kg សម្រាប់ការហាត់យកសាច់ដុំ អាល់ទែ ទម្ងន់ 5kg សម្រាប់ការហាត់យកសាច់ដុំ អាល់ទែ ទម្ងន់ 5kg សម្រាប់ការហាត់យកសាច់ដុំ

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters