ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

arrow arrow
SIMOND

ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA

កូដផលិតផល៖ 8359210
$99,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for ក្រុមការងាររបស់យើងបានបង្កើតស្បែកជើងដែលបត់បែនបាន និងមានបច្ចេកវិជ្ជាខ្ពស់នេះឡើងដើម្បីផ្តល់អោយលោកអ្នកនូវភាពច្បាស់លាស់ និងភាពស្អិតក្នុងការដើរលើផ្លូវដែលលំបាក ជាពិសេសលើអគារ និងឡើងភ្នំ។
តើលោកអ្នកឡើងភ្នំដោយប្រើអារម្មណ៍ដែរឬទេ? ជាមួយនឹងភាពច្បាស់លាស់ចុងស្បែកជើង រួមនឹងភាពបត់បែន និងសមត្ថភាពថ្ពក់ទំពគ់ដ៏អស្ចារ្យរបស់វា។ ស្អិតល្អជាមួយនឹងកៅស៊ូស្អិត Vibram XS។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA ស្បែកជើងអ្នករាំរបាំបាឡេសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ VERTIKA

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters