សំភារៈ

arrow arrow
ARTENGO

TA 930 Spin Monofilament Pentagonal 1.25 mm Gauge Tennis String - Black

កូដផលិតផល៖ 8373299
$10,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for Our designers developed this product for advanced players who break strings in under 10 hours of play and are looking for good spin and durability.
this polyester tennis string is designed for advanced players. It provides excellent spin thanks to its pentagonal profile.

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

TA 930 Spin Monofilament Pentagonal 1.25 mm Gauge Tennis String - Black TA 930 Spin Monofilament Pentagonal 1.25 mm Gauge Tennis String - Black

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters