ស្បែកជើងបុរស

arrow arrow
PERFLY

ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស

កូដផលិតផល៖ 8373831
$45,00
$50,00
-10%
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for រចនាឡើងសម្រាប់អ្នកលេងវាយសី និងវាយកូនបាល់កម្រិតមធ្យមដែលចង់បានស្បែកជើងដែលមានទ្រនាប់ល្អ។
ស្បែកជើងនេះមានទ្រនាប់ DIAPAD 3 ដើម្បីកាត់បន្ថយការប៉ះទង្គិច និងការពារកែងជើងជាអតិបរមា ក៏ដូចជាទ្រនាប់យឺតលើផ្នែកខាងមុខផ្នែកស្បែកជើងដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការផ្ទេរថាមពល។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស ស្បែកជើងវាយកូនបាល់ដែលផ្តល់ផាសុកភាពអតិបរមា BS 590 - ស

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters