ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

arrow arrow
WEDZE

CHILDREN'S AND ADULT'S GOOD WEATHER SKIING AND SNOWBOARDING GOGGLES G140 - WHITE

កូដផលិតផល៖ 8374446
$20,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
There are not enough products in stock
Last items in stock

Made for These comfortable goggles have a dual lens that reduces fogging and guarantees good vision in fine weather.
The G 140 S3 ski goggles provide good visibility in the sunshine and clouds with an essential anti-fogging dual lens system. Comfortable thanks to its comfortable fabric – 100% UV protection

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

CHILDREN'S AND ADULT'S GOOD WEATHER SKIING AND SNOWBOARDING GOGGLES G140 - WHITE CHILDREN'S AND ADULT'S GOOD WEATHER SKIING AND SNOWBOARDING GOGGLES G140 - WHITE CHILDREN'S AND ADULT'S GOOD WEATHER SKIING AND SNOWBOARDING GOGGLES G140 - WHITE CHILDREN'S AND ADULT'S GOOD WEATHER SKIING AND SNOWBOARDING GOGGLES G140 - WHITE CHILDREN'S AND ADULT'S GOOD WEATHER SKIING AND SNOWBOARDING GOGGLES G140 - WHITE CHILDREN'S AND ADULT'S GOOD WEATHER SKIING AND SNOWBOARDING GOGGLES G140 - WHITE CHILDREN'S AND ADULT'S GOOD WEATHER SKIING AND SNOWBOARDING GOGGLES G140 - WHITE

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters