កង់ជិះលើផ្លូវ Triban 500 - ក្រហម

8389939

B'TWIN

ផលិតសម្រាប់ ជិះកង់លើផ្លូវយូរៗម្តងលើចំងាយផ្លូវពី 30 ដល់ 60 គម។
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការជិះកង់លើផ្លូវ៖ តួអាលុយមីញ៉ូម ល្បឿន 24 និងតួខាងមុខធ្វើពីកាបូនថ្មី។ ដៃកង់កាន់ជាប់ល្អ និងកែបថ្មី B'Twin Ergo Fit ដែលផ្តល់ផាសុកភាពបន្ថែម។
Sizes guide

Buy
     In-Store

view all stores

អត្ថប្រយោជន៍
ការធានា2 ឆ្នាំ
ពត៌មាន / គំនិត / បច្ចេកវិទ្យា
សមាសភាព
ស៊ុម (សម្រាប់កង់) : 100.0% អាលុយមីញ៉ូម 6061

Reviews

Show results for