កីឡាបាល់បោះ

arrow arrow
TARMAK

បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ

កូដផលិតផល៖ 8495730
$28,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for បាល់បោះ ទំហំ៧ ប្រភេទនេះ ត្រូវបានរចនាម៉ូតឡើង សម្រាប់បុរសមានអាយុចាប់ពី១៣ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលអាចលេងបាន ទាំងនៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។ ទទួលស្គាល់ដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់បោះអន្តរជាតិ (FIBA)។
បាល់បោះ ទំហំ៧ ប្រភេទនេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហព័ន្ធកីឡាបាល់បោះអន្តរជាតិ (FIBA)។សមាសភាគនៃជ័រប៉ូលីយូរ៉េថេន (polyurethane) និងក្រណាត់ប្រភេទម៉ាយក្រូហ្វាយប៊ើ (microfibre) ធ្វើឱ្យបាល់ទន់ល្អ។ ងាយស្រួលកាន់ ដោយសារក្រឡារបស់បាល់។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ បាល់បោះ ប្រភេទ FIBA BT៩០០ ទំហំ៧ សម្រាប់ក្មេងប្រុស និងមនុស្សពេញវ័យ

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters