campaign-sticker
arrow arrow
campaign-sticker
DOMYOS

ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក

កូដផលិតផល៖ 8501164
$119,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for ឈុតទម្ងន់ 50គក នេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមគ្រូបង្ហាត់លើកទំងន់ និងក្រុមរចនារបស់យើងដើម្បីហ្វឹកហាត់នៅផ្ទះ។
ឈុតទាំងមូលមានដុំដែកលើក របាដែក និងដុំដែកមូលជួយពង្រឹងរាងកាយរបស់អ្នកទាំងមូល៖ ការហាត់ biceps, triceps, សាច់ដុំស្មា សាច់ដុំទ្រូង ខ្នង និងរាងកាយផ្នែកខាងក្រោម។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក ឈុតដុំដែក និងរបាហាត់លើកទំងន់ 50 គក

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters