សំភារៈ

DOMYOS
$59,00
top-arrow Bottom-arrow

អាវទំងន់ដែលអាចសារ៉េបានសម្រាប់ហាត់លើកទំងន់មានទំងន់ 10គក

កូដផលិតផល៖ 8517611

បង្កើនការហាត់លើកទំងន់របស់អ្នក។បង្កើតនូវភាពរហ័សរហួន ថាមពល និងភាពធន់...
បង្កើនការហាត់របស់អ្នកពីមួយកម្រិតទៅមួយកម្រិត។ បង្កើនការហាត់រាងកាយរបស់អ្នកជាមួយនឹងទំងន់បន្ថែម។លោកអ្នកអាចសារ៉េអាវទំងន់ពី 6 គក ដល់ 10 គក ដោយសារតែទំងន់ 1 គក។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close