កន្ត្រកបាល់

TARMAK
$189,00
top-arrow Bottom-arrow

កន្រ្តកបាល់បោះ ប្រភេទ B១០០ សម្រាប់កូនក្មេង ឬមនុស្សពេញវ័យ ដែលអាចតម្រឹមកម្ពស់បាន ពី២.២ម៉ែត្រ ដល់៣.០៥ម៉ែត្រ។

កូដផលិតផល៖ 8529815


កន្រ្តក និងជើងទម្រ មានលក្ខណៈពិសេស។កន្ត្រកបាល់បោះ អាចតម្រឹមបានកម្ពស់៥ខុសៗគ្នា។ កង់ទាំង២ខាងមុខរបស់ជើងទម្រ ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទី។


ពណ៌

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស


ជ្រើសរើស ទំហំ
Last items in stock


STOCK IN STORES

Close
Sort Filter
Filter Filter0
Filter
កំណត់ឡើងវិញទាំងអស់ Filter 0
CLOSE
APPLY