campaign-sticker
arrow arrow
campaign-sticker
ROCKRIDER

កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង

កូដផលិតផល៖ 8572391
$249,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត
Size
ចំនួន
Last items in stock

Made for ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវានៅពេលអ្នកចេញជិះកង់ឡើងភ្នំកំសាន្តលើកដំបូង។សប្បាយរីករាយនៅពេលអ្នកជម្នះឧបសគ្គតូចៗនៅខាងក្រៅ
ផាសុកភាពជាចម្បង៖ តួកង់ CGF ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់, បូបទំហំ ៨០មម, កែបអង្រឹងជំនួយរាងកាយដែលមានកកង់បត់, កង់ទំហំ ២៧,៥" (២៦" ចំពោះ XS") ដើម្បីផ្ដល់ផាសុកភាពដល់អ្នកពេលកំពុងជិះកង់។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង កង់ ROCKRIDER SPORT TRAIL 100 ពណ៌លឿង

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters