កីឡាបាល់ទាត់

arrow arrow
KIPSTA

បាល់ទំហំលេខ ៤ (កុមារអាយុ ៨ ដល់ ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរី F១០០ - ក្រហម

កូដផលិតផល៖ 8576120
$4,00
ពណ៌ផ្សេងទៀត

មាន១ពណ៌សម្រាប់ជ្រើសរើស

Size
ទំហំមួយខ្នាត
ចំនួន
Last items in stock

Made for យើងបានរចនានិងអភិវឌ្ឍបាល់នេះសម្រាប់កីឡាករបាល់ទាត់វ័យក្មេងចាប់ដែលផ្តើមលេងម្តងម្កាលឬក្នុងបរិយាកាសក្លឹបមួយ។
ក្រុមរចនារបស់យើងបានផ្តល់អាទិភាពដល់ភាពធន់និងការលោតរបស់ស្រោមខាងក្រៅ ដូច្នេះអ្នកអាចអនុវត្តចលនាដំបូងរបស់អ្នកបាន។

Close

Decathlon Stores Near to youDecathlon Stores Near to you

បាល់ទំហំលេខ ៤ (កុមារអាយុ ៨ ដល់ ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរី F១០០ - ក្រហម បាល់ទំហំលេខ ៤ (កុមារអាយុ ៨ ដល់ ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរី F១០០ - ក្រហម បាល់ទំហំលេខ ៤ (កុមារអាយុ ៨ ដល់ ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរី F១០០ - ក្រហម បាល់ទំហំលេខ ៤ (កុមារអាយុ ៨ ដល់ ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរី F១០០ - ក្រហម បាល់ទំហំលេខ ៤ (កុមារអាយុ ៨ ដល់ ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរី F១០០ - ក្រហម បាល់ទំហំលេខ ៤ (កុមារអាយុ ៨ ដល់ ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរី F១០០ - ក្រហម បាល់ទំហំលេខ ៤ (កុមារអាយុ ៨ ដល់ ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរី F១០០ - ក្រហម បាល់ទំហំលេខ ៤ (កុមារអាយុ ៨ ដល់ ១២ ឆ្នាំ) ស៊េរី F១០០ - ក្រហម

Our Recommendation

Filters Filters

Sort Filters
Filters តំរៀប Filters