បង្កើតគណនី ហើយឈ្នះ

ជំហានទី 1- ចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីឌីកាត់ឡុន។
ជំហានទី 2- Share ហ្វេសប៊ុករបស់ឌីកាត់ឡុន ជាមួយ hashtag #decathloncomkh នៅក្នុងគណនីហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។
ជំហានទី 3- រងចាំឈ្នះ :) .
ជំហានទី 4- រីករាយជាមួយកីឡារបស់អ្នក!

របៀបនៃការបង្កើតគណនីហើយឈ្នះ!
លក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួម


#1បុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Decathlon Cambodia នឹងមិនមានសុពលភាពក្នុងការឈ្នះ។
#2 បេក្ខជនដែលឈ្នះម្នាក់អាចទទួលរង្វាន់មួយប៉ុណ្ណោះ។
#3 គ្រប់បេក្ខជនដែលចូលរួមលេងតម្រូវអោយមានអាយុយ៉ាងតិច 18។
#4 ហ្គេមកម្សាន្តនេះនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 30 ខែមេសា​។
#5 បេក្ខជនដែលឈ្នះនឹងត្រូវចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសដោយសុក្រិត និង ប្រកាសលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី 03 ខៃឧសភា។

Show results for